دستاوردها
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1411
  • تاريخ: 1 شهریور 1392

المپیاد فیزیک

مبانی واهداف
یکی از بخش های مورد نیاز جامعه که شکستن مرز دانش در آنجا به حرکت جامعه در مسیر پیشرفت علمی شتاب می دهد علوم پایه است. علوم پایه مثل گنجینه ایست که علوم کاربردی از صندوق و سرمایه ی آن استفاده می کند. به همین جهت رشد علوم کاربردی در گرو رشد علوم پایه است. یکی از بسترهای مناسب به منظور شناسایی وتقویت و هدایت دانش آموزان به عرصه ی علوم پایه المپیاد می باشد. به لحاظ آموزشی، المپیاد موجب پویایی و شکوفایی ذهنی و تقویت قدرت فکر و ابتکار در دانش آموزان می شود که این پرورش فکری آنها را در حوزه های دیگر نیز غیر از المپیاد یاری مینماید.
یکی از المپیاد های کانون دانش پژوهان نخبه، المپیاد فیزیک است که با برنامه ریزی مدون و مشاوره تخصصی زمینه های لازم جهت شرکت دانش آموزان در المپیادهای کشوری و جهانی و هدایت آنها به فراگیری علوم پایه در سطوح دانشگاهی را فراهم می کند. همچنین با توجه به اینکه علم فیزیک، مفاهیم اولیه و اساسی بسیاری از علوم مهندسی را شامل میشود، دانش آموزانی که در دوره دبیرستان در زمینه المپیاد فیزیک فعالیت کرده باشند در مقطع دانشگاه نیز با دید علمی عمیق تری می توانند در علوم مهندسی فعالیت کنند.